Pidämme järvet puhtaana !

 

 

Toimintamme painopisteitä ovat  aktiiviset hoitotoimenpiteet, tiedottaminen ja jäsenhankinta.

  • Jäsenten informointi jäsenkirjeillä noin 2 kertaa vuodessa
  • Yhteistyö viranomaisten, kalastuskuntien, kesäasukkaiden, maatalouden, kunnan ja muiden yhteisöjen kanssa.
  • Jäsenten hankinta mm. kesätorilla ja tiedotteita jakamalla. Kesäisin hallituksen jäsenet ovat Sammatin torilla tavattavissa lauantaisin.
  • Osallistuminen kalastuksenhoitotoimenpiteisiin.
  • Osallistuminen järvikasvillisuuden niittoon.
  • Yhteistyö muiden alueen järvien suojeluyhdistysten kanssa.  Yhteiset järvipäivät järjestetään vuosittain Sampaalassa.

 

 

Liity Sinäkin Kirmusjärven suojeluyhdistyksen jäseneksi!

Jäsenmaksu on henkilöjäseniltä 20 € ja yhteisöjäseniltä 150 € vuodessa.

                           Jäsenmaksun voi maksaa:

             Saaja:            Kirmusjärven suojeluyhdistys ry

             Tili:                 Länsi-Uudenmaan Säästöpankki FI74 4006 0010 0306 47

             Viestiosa:     Nimi ja osoite jäsenrekisteriä varten

Tervetuloa mukaan tukemaan Kirmusjärven tulevaisuutta !

 


 

Toimintakertomus kaudelta 1.5.2014 - 30.4.2015


Yleistä ja kosteikkohankkeesta

Toimintakausi oli yhdistyksen kuudestoista. Keskeisenä hankkeena on viety Kirmusjärven ojien kunnostuksen esiselvitystä, jossa on etsitty sopivia kosteikkojen paikkoja yhteistyössä maanomistajien kanssa. Selvityksen lähtökohtana on ollut vuonna 2010 valmistunut kunnostussuunnitelma. Esiselvitykselle saatiin tukea Ykkösakselista. Kesäkuussa 2014 käytiin katsomassa konsultin ja maanomistajien kanssa viivytykseen soveltuvia kosteikkopaikkoja. Esiselvitykseen liittyvä loppuraportti valmistui lokakuussa 2014. Esiselvityksessä suositeltiin 5-7 kosteikon rakentamista. Hallitus päätti keväällä 2015 kosteikkojen rakentamisesta sekä rahoituksen hakemisesta ensin kahden kosteikon toteuttamiseen Ykkösakselin seuraavalla rahoituskaudella 2015-2020.  

Toiminta on muutoin jatkunut edellisten vuosien tapaan. Järven vedenlaadun seurantaa on jatkettu vuotuisten näytteiden otolla. Tästä seurannasta on huolehtinut Länsi-Uudenmaan vesi- ja ympäristö ry ( LUVY). Toimintavuoden 2014 aikana toteutettiin myös vesikasvien niittoa. Yhdistys kustansi kirkonkylän uimarannan vesikasvien niiton. Kalastusosakaskunnat ovat huolehtineet mm. kalanpoikasten istutuksista. Toimintakauteen on liittynyt myös tiedottamista mm. jäsenkirjeiden merkeissä.


Kokoukset

Kirmusjärven suojeluyhdistyksen Vuosikokous pidettiin lauantaina 26.7.2014 Sampaalassa. Yhdistyksen kokoukseen osallistui 15 jäsentä. Vuosikokouksen puheenjohtajaksi valittiin Antti Lanamäki. Kokouksessa vahvistettiin sääntöjen edellyttämät edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös sekä hyväksyttiin  2014-2015 vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio. Hallitus säilyi muuten ennallaan, mutta Risto Heikkilä jättäytyi pois hallituksesta. Vuotuiseksi jäsenmaksuksi vahvistettiin henkilöjäseneltä 15 € ja yhteisöjäseneltä 150 €. Varsinaisiksi toiminnantarkastajiksi valittiin Pentti Uittamo ja Arja Sarakivi sekä heidän henkilökohtaisiksi varamiehikseen Jouko Komulainen ja Simo Pelto-Timperi.


Yhdistyksen hallitus on kokoontunut vuoden aikana viisi kertaa ja lisäksi pitänyt yhteyttä keskenään sähköpostin välityksellä. Puheenjohtajana toimi Eeva Eitsi. Ensimmäisessä kokouksessa valittiin hallituksen varapuheenjohtajaksi Kalle Harjuranta, sihteeriksi Osmo Suihko, talous- ja jäsenasioiden vastaavaksi nimitettiin Raimo Hakola, sosiaalisesta mediasta, tiedottamisesta ja yhteiskuntasuhteista vastaavaksi Ari Lanamäki, kalastushankkeiden ja kuntayhteyksien vastaavaksi Janne Jalava, kalastushankkeet ja kalastusosakaskuntien vastaavaksi Jukka Repo,  puroprojektin vastaavaksi Turo Lehtonen, tiedottamisesta ja järviyhdistysten yhteistyöstä vastaavaksi Juha Kiljunen ja Web Masteriksi Tero Takki.


Tiedotustoiminta

Vuoden aikana tiedotustoimintaa on toteutettu lehdistötiedottamisella ja omalla kotisivulla, jonka informaatiosisältöä on vahvistettu.  Jäsenkirje lähetettiin jäsenistölle sekä syksyllä että kevät-kesällä. Yhdistyksen vakiintuneet kotisivut ovat olleet ahkerassa käytössä.  Jäsenistö voi seurata niiden kautta yhdistyksen toimintaa ja tietoja. Sivut löytyvät osoitteesta: www.kirmusjarvi.com tai www.kirmusjarvi.fi. Yhdistyksen Facebook-sivustot ovat olleet käytössä vuoden ajan.


Järvipäivät pidettiin Sammatin Sampaalassa. Järvipäivät 26.7.2014 jatkoivat suojeluyhdistyksen teemavuotta. Kala- ja järviaiheista musiikkia esitti Mariia Tauriainen. Puheen piti EU-edustaja  Sirpa Pietikäinen.  Eeva Eitsi  esitteli kosteikkohankkeen tilanteen ja raporttiluonnoksen. Yleisöä oli tilaisuudessa n. 100 henkilöä.


Yhdistyksen taloudellinen tila on hyvä, mutta nojautuu pääosin jäsenmaksuista saataviin tuloihin. Esiselvitykselle on saatu avustusta Ykkösakselista. Yhdistyksellä on n.160 henkilöjäsentä ja yksi yhteisöjäsen.

10.7.2015

Kirmusjärven suojeluyhdistys ry:n hallitus

 

 

TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE  1.5.2015 -  30.4.2016


Yhdistyksen toimintasuunnitelma pohjautuu yhdistyksen sääntöjen 2 § ja 3 § mukaisiin tavoitteisiin ja toimintamuotoihin. Toiminnan taloudellisen perustan muodostavat vuosikokouksen hyväksymien jäsenmaksujen kautta kertyvät vuotuiset tuotot, jotka samalla luovat mahdollisuudet ja myös rajoitukset yhdistyksen toiminnalle. Yhdistyksellä on toimintavuoden alkaessa n.160 jäsentä. Edellisen toimintakauden aikana saatiin merkittävä Ykkösakselin hankeavustus, jolla voitiin aloittaa kunnostustoimenpiteiden suunnittelu. Esiselvitys valmistui lokakuussa 2014. Hallitus päätti keväällä 2015 hakea rahoitusta 2 kosteikon rakentamiselle Ykkösakselin rahoituskaudelta 2015-2020. Maanomistajille pidettiin kesäkuussa 2015 info- ja keskustelutilaisuus, jossa sovittiin jatkotoimenpiteistä. Vuoden teemoiksi on valittu kosteikot sekä kalastus.


Toimintaa jatketaan toimintavuonna pääosin jo kehittynein toimintatavoin:

• Kosteikkohankkeen hankesuunnitelman laatiminen ja rahoituksen hakeminen, maanomistajayhteistyö sekä yhden kosteikon tarkennettu suunnittelu ja valmistavat toimenpiteet, kuten huoltotien perustaminen ja puuston poisto kosteikon alueelta. Tarjouspyynnöt kaivuutyöstä

• Myllykylänlahden ja Myllyojan kunnostuksen selvittäminen

• Jatketaan yhteistyötä kalastusosakaskuntien kanssa ja tiedotetaan kalastamisen tärkeydestä järven hoidon kannalta. Järjestetään kalateemaisia tapahtumia, mm. kalateemainen tori ja kalastuskuvakilpailu.

• Jatketaan järven, sen valuma-alueen ja siihen laskevien vesistöjen tilan aktiivista seurantaa erityisesti huomioiden E-18 valtatien käyttöön ja pysyvään liikenteeseen liittyvät mahdolliset päästöt ja muut seuraamukset ja järveä muuten mahdollisesti rasittavat muut päästökohteet.

• Jaetaan edelleen tietoa vesistöön ja sen suojeluun liittyvistä kysymyksistä mm. kesäisten toritapahtumien, jäsenkirjeitten ja muitten tapahtumien välityksellä.

• Järjestetään vuosittaiset Järvipäivät yhdessä Sammatin muitten järviyhdistysten kanssa.

• Jatketaan järven biologiseen rasitukseen liittyvien kuormien vähentämistä esim. liiallisten järvikasvien niiton ja muiden ravinneainesten poiston avulla sekä vähentämällä järveen tulevia kemiallisia jäämiä pyrkimällä niiden ennakoivaan poistoon.

• Jatketaan edelleen aktiivista yhteistyötä muiden Sammatin järviyhdistysten kanssa pyrkien yhteisiin toimintoihin niiden ja kaupungin kanssa.

• Selvitetään järven ja siihen laskevien vesistöjen pintakorkeuksien vaihtelua ja niiden vaihteluvälien vaikutuksia vesistöjen kuntoon ja pintakorkeuksien vuosittaisen tasaamisen vähentämisen mahdollisuuksia.

• Annetaan tarvittaessa kannanottoja vesistön tilaan ja asukkaiden viihtyvyyteen vaikuttavista tekijöistä Kaupungille ja muille tahoille.

• Jatketaan yhteistoimintaa Lohjan kaupungin, ELY-keskuksen ja Länsi-Uudenmaan Vesi- ja ympäristö ry:n kanssa Sammatin kaikkia järviä koskien ja vesistön tilaa koskevien toimintojen seuraamiseksi, suositusten toteuttamiseksi ja Kirmusjärven kunnostussuunnitelman käytännön toimenpiteiden aloittamiseksi.

 

 

©2019 Kirmusjärven suojeluyhdistys ry - Putteri (MMD Networks Oy)